Biblické verše o odpuštění

Biblické verše o odpuštění

Odpuštění má klíčovou roli v křesťanství. Bible nás učí, že i když jsme hříšníci, Ježíš za nás zemřel. Kosti, odpustil nám. Bez Božího odpuštění nemůže člověk plně zažívat lásku, svobodu, radost, mír atd. Bůh nadále nám ukazuje svou milost a doufá, že místo toho budeme milosrdní ostatním. Lidé, kteří mají potíže s odpuštěním druhých, by měli následovat Boží příklad a požádat o sílu, aby tak učinili.

 

Následující biblické verše o odpuštění nám pomáhají pochopit, proč bychom měli odpustit těm lidem, kteří nám způsobili bolest a ublížení. Když je budete číst, uvidíte, že ne odpuštění nemůže být ani překážkou v modlitbě Boha a modlitbě.

Odpuštění, které pochází od Boha

Jestliže vyznáváme naše hříchy, je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od veškeré nespravedlivosti. "- 1 Jan 1: 9 (HNV)

 “Od něho všichni proroci svědčí, že svým jménem přijme každý, kdo věří v něho, odpuštění hříchů. "- Sk 10.43 (NLT)

"V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti," - Efezským 1: 7 (NKJV)

Odpusťte si navzájem

"Petr se obrátil na Ježíše a zeptal se ho:" Pane, kolikrát musím odpustit mému bratrovi, který hřeší proti mně? Až sedmkrát? - Neříkám vám, že až sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát odpověděl Ježíš - Matouš 18: 21-22 (NIV)

"Ale těm, kteří mě poslouchají, říkám vám: Milujte své nepřátele a činte dobro těm, kteří vás nenávidí ..." - Lukáš 6:27 (DHH)

Udělej vše pro to, abys žil v míru se všemi. Drahí přátelé, nikdy se nepomějte. Nechť je na starosti spravedlivý Boží hněv. Písmo říká: Budu pomstít; Já jim zaplatím to, co si zaslouží, "říká Pán.

Na druhé straně, pokud jsou ti nepřátelé hladoví, nakrmte je. Pokud jsou žízniví, dejte jim drink. Tímto způsobem budete hromadit uhlí, který na vaší hlavě spálí hanba. "- Římanům 12: 18-20 (NLT)

Proč bychom měli odpustit?

Místo toho buďte lítí a milosrdní a odpusťte jeden druhému, stejně jako odpustil Bůh v Kristu.” - Efezským 4:32 (NKJV)

"Podporujte se navzájem a navzájem se odpouštějte, pokud někdo má stížnost proti jinému. Jak vám odpustil Kristus, tak i vy. "- Kolos 3:13 (NKJV)

Co má odpuštění společné s adorací?

¿Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: "Nezabiješ" a: "Každý, kdo se dopustí vraždy, bude vinen před soudem." Říkám vám však, že každý, kdo se rozhněvá na svého bratra, bude vinen před soudem; a každý, kdo říká "rača" svému bratrovi, bude vinen před nejvyšším soudem; a každý, kdo říká: "Idiot", bude vězněm pekelného inferna. Pokud tedy svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi, prve smiř se s bratrem svým, a pak přijď a přines svůj dar. " - Matouš 5: 21-24 (HNV)

Jaké jsou výhody odpuštění?

Když se modlíte, nejprve odpusť každému, na koho máte zášť, aby vám váš otec v nebi odpustil i vaše hříchy. "- Mark 11:25 (NTV

Co se stane, když nebudeme odpouštět?

"Ale jestliže jim neodpustíte, nebude vám odpouštět i váš otec." - Matouš 6:15 (PDT)