Klíčové verše, které si zapamatujete

Klíčové verše, které si zapamatujete

Existují jisté biblické pasáže, které od dětství odvoláváme, někdy bez toho, kde se nachází v Bibli. Pro křesťanský vývoj je dobrou praxí zapamatovat si biblické verše. Pokud potřebujete povzbuzení, že se bojíš, najdete možnost evangelizovat nebo pokušení hříchu je před vámi, můžete najít pomoc s Božím slovem, které vyrytým v srdci.

Zde je 30 biblických pasáží, abychom si uvědomili, že víra a každodenní život jsou zásadní.

Zaměřte se na jeden po druhém, dokud je neznáte všem.

Genesis 1: 1

"Na počátku Bůh stvořil nebesa i zemi."

Žalm 4: 8

"Lehnu v klidu a já spím, protože jen ty, Hospodine, mě učiníš s důvěrou."

Žalm 34: 7

"Anděl Hospodinův obklíčí kolem těch, kteří se ho bojí, a brání je."

Žalm 111: 10

"Principem moudrosti je strach z Jehovy."

Žalm 119: 105

"Tvé slovo je lampou na nohou a světlo na mou cestu."

Matouš 5:18

"Neboť opravdu vám říkám: Dokud nebudou nebe a země procházet, ani jedna jotka ani jedna čepice nevyjde ze zákona, dokud se naplní vše."

Matouš 28:19

"Jděte tedy a učiň své učedníky všech národů a křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého."

Matouš 5:48

"Buďte proto dokonalí, jako váš dokonalý Otec, který je v nebi."

Jan 3:16

"Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo věří v něho, nebyl ztracen, ale mohl mít věčný život."

Jan 10:10

"Zloděj přijde jen proto, aby ukradl a zabíjel a zničil, přišel jsem, aby mohli mít život a aby ho měli v hojnosti."

Jan 14:27

"Pokoj odjdu s tebou, můj pokoj ti dávám, nedávám to vám, jak to svět dává, nedopusťte, aby se trápilo vaše srdce a nebojte se."

1 Jan 4: 8

"Ten, kdo nemiluje, neznal Boha, protože Bůh je láska."

1 Jan 1: 9

"Jestliže vyznáváme naše hříchy, je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od veškeré nespravedlivosti."

Jan 1:12

"Ale všem, kdo ho přijali, k těm, kteří věří v jeho jméno, dal jim právo stát se Božími dětmi."

Lukáš 19:10

"Syn člověka přišel hledat a zachránit to, co bylo ztraceno."

Jan 14: 6

"Ježíš mu řekl: Já jsem cesta, pravda a život: nikdo nepřichází k Otci, ale skrze mne."

Skutky 4:12

"Neexistuje spasení nikdo jiný, neboť není pod jménem jiné jméno podáno lidem, čímž musíme být spaseni."

Římanům 6:23

"Protože mzda hříchu je smrt, ale dar Boží je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu."

Římanům 1: 16-17

„Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, Židu předně, potom i řecká Neboť v něm dosáhli Boží spravedlnosti zjevuje z víry k víře, jak je psáno. Ale spravedlivý bude žít vírou. "

Římanům 12: 1

"Takže, bratři, prosí vás o Boží milosrdenství, že prezentujete své tělo jako živou oběť, svatou, příjemnou Bohu, což je vaše racionální uctívání."

1 Korintským 6:19

"Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás, kterého máte od Boha a kdo není vaším?"

Filipským 4: 8

„Konečně, bratři, cokoli je pravdivé, co je ušlechtilý, co je pravda, co je čisté, co je krásné, co je dobrou pověst, jestli existuje nějaký excellence a pokud se něco hodný chvály, přemýšlet o nich přemýšlejte. "

Filipeni 4:13

"V Kristu mohu dělat vše, co mě posiluje."

Filipským 4:19

"Můj Bože pak dodá vše, co vám chybí, podle jeho bohatství v slávě v Kristu Ježíši."

2 Timoteovi 3:16

"Všechno Písmo je inspirováno Bohem a užitečné učit, popravovat, opravovat, poučit ve spravedlnosti."

Židům 11: 1

"Je tedy víra jistota toho, co se očekává, přesvědčení o tom, co není vidět."

2 Korintským 5:17

"Protože jestliže je někdo v Kristu, je to nové stvoření, staré věci zemřou, hle, jsou všichni noví."

Galatians 5: 22-23

"Ovšem ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, milosrdenství, dobrota, víra, pokornost, zdrženlivost: proti takovému není zákon."

1 Kor 13,13

"A teď zůstávají víra, naděje a láska, tyto tři, ale největší z nich je láska."

Zjevení 1: 7

"Hle, přijde s oblaky a každé oko ho uvidí a ti, kteří ho propíchnuli, a všelijaká krve země bude oplakávat nad ním." Ano, amen.

Také:
Náš otec
Žalm 23
Žalm 51
Žalm 91
Žalm 121